ਹਰ ਕਮਜੋਰੀ -ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਰਦ-ਮੋਟਾਪਾ ਚਰਬੀ-Calcium ਦੀ ਕਮੀ 80 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹਰ ਕਮਜੋਰੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਰਦ ਥਕਾਨ ਮਟਾਪਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਦਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋਣਾ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਥੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਥਕਾਵਟ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਅਤੇ ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਬੀ-ੜੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ

ਸਿਰੜ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਦਾ ਨ-ਸ਼ਿ-ਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੋਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਚੁਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥਕਾਵਟ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਆ-ਇ-ਰ-ਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਫਾਸਫੋਰਸ ਮੈ-ਗ-ਨੀ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਜਿੰਕ

ਆਦਿ ਤੱ-ਤ ਸ਼ਾ-ਮ-ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੁਕਤਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਾਲ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਨ-ਵਾਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਗੈਸ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਛੋਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ 6 ਬਦਾਮ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ,ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ

ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ ਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼-ਕ-ਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *