ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ: ਬੇਅੰਤ ਧਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 7 ਸਧਾਰਨ ਉਪਾਅ ਕਰੋ.

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਸ ਮ ਰ ਪਿ ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਣੇਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ (ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਵ ਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗ ਣੇ ਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 7 ਸਧਾਰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

1 ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਅਤੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱ ਖਿ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ।
2 ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੁਰਵਾ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3 ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਊ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਖੁਆਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
4 ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਪੰਜੀਰੀ ਜਾਂ ਹਲਵਾ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਜੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
5 ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਣੇਸ਼ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
6 ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਦੂਰ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
7 ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁੜ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *