10 ਬੂੰਦਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਖਰਾਬ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ

ਫ਼ੇਫ਼ੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਰ 57 ਲਗਸ ਟੋ-ਨਿ-ਕ ਜਿਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਾਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇ-ਨ-ਫ਼ੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਫੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ-ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ 10 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇ-ਫ-ੜੇ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੋ ਜਾਉਗੇ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *