ਇਸ ਸੋਖੇ ਜਹੇ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ 15 ਘੰਟੇ ਚ ਫੇਫੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਫੇ ਫ ੜਿ ਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱ-ਕ-ਤ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਪ੍ਰ-ਦੂ-ਸ਼-ਣ ਵਾਲੇ ਵਾ-ਤਾ-ਵ-ਰ-ਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁ-ਕਾ-ਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਧੂੰਏਂ ਵਾਲੇ ਵਾ-ਤਾ-ਵ-ਰ-ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਤ-ਕ-ਲੀ-ਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,ਇ ਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਗ-ਤੀ-ਵਿ-ਧੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਿ-ਆ-ਦਾ-ਤ-ਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆ ਉਂ ਦੀ ਆਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਦਰਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆ-ਸਾ-ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ ਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਪਾਊਡਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਦੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਲਦੀ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ ਇਹ ਹਲਦੀ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਮੀ ਹੋ ਈ ਬਲਗਮ ਕਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਪਾਊਡਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਲ ਕੇ

ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਗ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਲਿ-ਟ-ਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤ ਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬ-ਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾ-ਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਦ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੇ-ਫ-ੜਿ-ਆਂ ਦੀ ਸ ਫ਼ਾ ਈ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧੇ ਲਿਟਰ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕ ਰ ਨਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਡ ਰਿੰ ਕ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਦਰਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤ-ਕ-ਲੀ-ਫ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜ਼ੁ-ਕਾ-ਮ ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਫੇ-ਫ-ੜਿ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰ-ਮੇ ਹੋਏ ਬਲਗਮ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *