ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ

ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਵੀਰਜ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ,ਟਾਈਮਿਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੜੀ-ਬੂਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇਗਾ,ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ

ਆਦਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ,ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਜ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਇਆ ਕਰੋ,ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਰੁਕਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਣੀ

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਸਤਮੈਥਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਜ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵੀਰਜ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਸਤਮੈਥੁਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀ-ਰ-ਜ ਗੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ

ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜ-ਦਸ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭੋਗ ਸੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਓਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੋ ਵਾਰਗੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਰਜ ਨਿਕਲਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ,ਜਦੋਂ ਵੀਰਜ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ,ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅ-ਸ਼-ਵ-ਗੰ-ਧਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ,ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਹੋਣੀ

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ.ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਦੋ ਛੁਹਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪੰਜ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ,ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਿਆ ਕਰੋ,ਜੂਸ ਪੀਆ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸ-ਥਿ-ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *